Dashboard

ประชาสัมพันธ์

  หลักเกณฑ์ประกันสังคม 3 แม่ข่าย ปี 2563.

  ข้อมูลที่นำเข้าแล้วถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบ โปรแกรมจะตรวจสอบให้อัตโนมัติทุกวัน เวลา 00.05 น.

สถานพยาบาลส่ง SSO Claim 3 แม่ข่าย


สถานพยาบาลส่ง SSO Claim 3 แม่ข่าย แยกรายเดือน

ส่งเบิก (ราย)

ส่งเบิก (บาท)

จัดสรร (ราย)

จัดสรร (บาท)