รายงาน สสจ.นครราชสีมา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานควบคุมโรค

กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ (งานสุขภาพจิต)

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานนิติการ