สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ผลงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
(ไม่น้อยกว่า 60)

(ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)

รหัสอำเภอ อำเภอ หญิงคลอดทั้งหมด หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การดูแลก่อนคลอดครบทั้ง5ครั้ง
ร้อยละ
3001 เมือง 1,305 766 58.70
3002 ครบุรี 396 204 51.52
3003 เสิงสาง 297 184 61.95
3004 คง 226 120 53.10
3005 บ้านเหลื่อม 62 39 62.90
3006 จักราช 292 186 63.70
3007 โชคชัย 367 207 56.40
3008 ด่านขุนทด 465 360 77.42
3009 โนนไทย 272 165 60.66
3010 โนนสูง 616 357 57.95
3011 ขามสะแกแสง 75 30 40.00
3012 บัวใหญ่ 287 144 50.17
3013 ประทาย 237 168 70.89
3014 ปักธงชัย 421 238 56.53
3015 พิมาย 683 421 61.64
3016 ห้วยแถลง 222 115 51.80
3017 ชุมพวง 236 157 66.53
3018 สูงเนิน 394 185 46.95
3019 ขามทะเลสอ 131 91 69.47
3020 สีคิ้ว 728 430 59.07
3021 ปากช่อง 597 444 74.37
3022 หนองบุญมาก 251 168 66.93
3023 แก้งสนามนาง 73 23 31.51
3024 โนนแดง 72 43 59.72
3025 วังน้ำเขียว 164 120 73.17
3026 เทพารักษ์ 79 69 87.34
3027 เมืองยาง 43 20 46.51
3028 พระทองคำ 109 87 79.82
3029 ลำทะเมนชัย 55 35 63.64
3030 บัวลาย 54 38 70.37
3031 สีดา 64 43 67.19
3032 เฉลิมพระเกียรติ 170 81 47.65